วัธนาธร รสโหมด และสุพิชญา คำคม บ. เ. ผ. ข. (2015). การพัฒนาตำรับมาตรฐานทาร์ตตาแต็งพุทรา. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 7(2), 57–66. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29399