และ จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ธ. ฉ. (2015). การพัฒนามัฟฟินเนื้อตาลสุกผสมลูกตาล. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 7(1), 57–70. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29413