และสุชารัตน์ เกาะแก้ง อ. ช. (2015). การยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารด้วยสารสกัดสมุนไพรที่ใช้ในการทำลูกแป้งข้าวหมาก. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 6(2), 11–26. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29431