และ รศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ น. ม. ร. ข. (2015). การประเมินการตกสะสมของสารกรดแบบเปียกและแห้งด้วยวิธีธรรมชาติเหนือป่าชีวมณฑลสะแกราช. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 6(2), 49–58. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29434