และชลดา ธีรการุณวงศ์ ว. น. ล. ส. (2015). การย่อยสลายกรดมาเลอิกในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 6(2), 85–96. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29437