สุชาติ เชิงทอง ช. ศ. (2015). ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 5 ประเภท ในอุทยานแห่งชาติเขาสกต่อประมาณน้ำท่า ตะกอนแขวนลอย และคุณภาพน้ำบางประการในคลองศกจังหวัดสุราษฎร์ธานี. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 6(2), 115–126. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29439