รุธิรโก ป. (2015). การเข้าถึงพื้นที่สีเขียวนันทนาการในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 6(2), 127–138. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29440