ริยะขัน อ. (2015). การบำบัดน้ำเสียด้วยอีเอ็มก้อน: กรณีศึกษาน้ำเสียตัวอย่างจากคลองแสนแสบ. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 6(2), 153–168. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29443