และ สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ ธ. พ. พ. ข. (2015). การศึกษาการตกสะสมแห้งของไนโตรเจนเหนือพื้นที่ป่าชีวมณฑลสะแกราช. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 6(1), 11–24. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29450