วัยวุฒิ ศ. (2015). การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมความเร็วต่ำเพื่อใช้ในบ้านสำหรับชุมชนไร้สายส่ง. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 6(1), 25–36. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29451