ทองเมือง พ. (2015). การใช้ยาต้านจุลชีพของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 6(1), 87–100. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29456