และพรรณธิภา แดงสว่าง น. แ. ฐ. ไ. (2015). สื่อหนังตะลุงแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการโฆษณาบริการ 3G และ Wi-Net ผ่านอุปกรณ์มือถือ. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 6(1), 101–116. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29457