และฐิติมาพร หนูเนียม ว. ว. (2015). การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากเปลือกและกากส้มเหลือใช้. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 6(1), 159–170. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29461