จันบัวลา ส. (2012). การพัฒนาส่วนผสมผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 5(1), 13–22. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5147