ภาคภูมิ ท., & จันตรี ก. (2012). การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดผสมระหว่างจอกและมะขามป้อม ที่มีผลยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคผิวหนัง. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 5(1), 47–60. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5160