อนันตธนาชัย ร., กิตติวราพล ท., กุลเศรษฐัญชลี ช., อ่อนวิมล น., ขันสี อ., จารุปาณ ก., อนันตธนาชัย น., ประเปรียว น., พนมวัน ภ., & จันทโชติ ถ. (2013). การพัฒนาสำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงและบริบทชุมชน. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 3(1), 59–74. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5211