สุขเกษม ช., & โทผล ส. (2013). มาตรการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับนักวิจัย (ทางชีวการแพทย์). Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 3(1), 105–118. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5220