จันตรี ก., & นวลบุญ ท. (2013). การศึึกษาประสิทธิภาพการกราฟต์บิสอะมิโนโพรพรอกซีลงบนผิวหน้าของฟิล์มพอลิเอทธิลีนและฟิล์มพอลิโพรพิลีนและการต้านทานเชื้อแบคทีเรีย. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 1(1), 12–30. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5246