วรานุสันติกูล ด.; โทผล ด.; แพนาค ด.; กังวานรังสรรค์ ด. น.; หาญภาคภูมิ ด. ศ. Antioxidant Study of the Crude Extracts from Chromolaena odorata (L.) King & Robinson. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 2, p. 31–57, 2016. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/177782. Acesso em: 29 feb. 2024.