คำวชิระพิทักษ์ ผ. ด.; เสือโพธิ์ไทย ก.; ทับกลาง อ. Manufacturing and Development of Thai Sweet Sauce (Nam Pla Wan). Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 1, p. 1–12, 2017. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/178241. Acesso em: 27 feb. 2024.