บุญประเสริฐ ศ. วิเคราะห์ผลการปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดีของครัวสวนดุสิตตามเกณฑ์มาตรฐาน. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, Bangkok, Thailand, v. 8, n. 2, p. 17–33, 2019. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183719. Acesso em: 2 mar. 2024.