ตู้ประกาย ด. เ.; ย์ ตู้ประกาย ผ. ด. การบำบัดน้ำเสียจากการแปรรูปยางพาราด้วยระบบกลั่นพลังงานแสงอาทิตย์. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, Bangkok, Thailand, v. 8, n. 2, p. 35–52, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183722. Acesso em: 22 feb. 2024.