ธนสัมบัณณ์ อ.; พิชัยยงศ์วงศ์ดี ด. ส. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำลูกเดือยพร้อมดื่มผสมน้ำใบย่านางเข้มข้น. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, Bangkok, Thailand, v. 8, n. 2, p. 53–65, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183725. Acesso em: 27 feb. 2024.