กิมเสาร์ อ.; เหล่าดี ผ. ด. ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อคุณภาพน้ำทะเลบริเวณชายฝั่ง ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, Bangkok, Thailand, v. 8, n. 3, p. 1–18, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183739. Acesso em: 3 mar. 2024.