แท่งทอง จ.; แสงจันทร์จิรเดช ศ. การสำรวจและการประเมินมูลค่าของพืชที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์ บริเวณหมู่บ้านท่าล้ง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, Bangkok, Thailand, v. 8, n. 3, p. 19–28, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183741. Acesso em: 29 feb. 2024.