เกื้อทวีกุล ด. RFID นวัตกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร Innovative Uses of Radio-Frequency Identification (RFID) in the Agricultural and Food Industries. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, Bangkok, Thailand, v. 8, n. 3, p. 119–131, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183754. Acesso em: 27 feb. 2024.