ทองพร้อม ส. ประสิทธิภาพป่าพรุพื้นที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาติ ในการบำบัดน้ำเสียชุมชนบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, Bangkok, Thailand, v. 7, n. 3, p. 1–16, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29371. Acesso em: 2 mar. 2024.