จิระวดี วิริยะแสงจันทร์ ประภาศิริ ปราโมทย์ พัชรีภรณ์ พิสุราช และมลิวัลย์ เอมแย้ม ณ. บ. ป. พ. ท. พ. การเจริญของเซลล์เมลาโนมาในการเพาะเลี้ยงในหลอดทดลองที่มีสารสกัดจากอินทนิลน้ำ (Lagerstroemia speciosa (L.) Per.). Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, Bangkok, Thailand, v. 7, n. 1, p. 41–56, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29412. Acesso em: 22 feb. 2024.