และ จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ธ. ฉ. การพัฒนามัฟฟินเนื้อตาลสุกผสมลูกตาล. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, Bangkok, Thailand, v. 7, n. 1, p. 57–70, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29413. Acesso em: 2 mar. 2024.