และ รศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ น. ม. ร. ข. การประเมินการตกสะสมของสารกรดแบบเปียกและแห้งด้วยวิธีธรรมชาติเหนือป่าชีวมณฑลสะแกราช. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, Bangkok, Thailand, v. 6, n. 2, p. 49–58, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29434. Acesso em: 26 feb. 2024.