และชลดา ธีรการุณวงศ์ ว. น. ล. ส. การย่อยสลายกรดมาเลอิกในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, Bangkok, Thailand, v. 6, n. 2, p. 85–96, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29437. Acesso em: 22 feb. 2024.