สุชาติ เชิงทอง ช. ศ. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 5 ประเภท ในอุทยานแห่งชาติเขาสกต่อประมาณน้ำท่า ตะกอนแขวนลอย และคุณภาพน้ำบางประการในคลองศกจังหวัดสุราษฎร์ธานี. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, Bangkok, Thailand, v. 6, n. 2, p. 115–126, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29439. Acesso em: 22 feb. 2024.