รุธิรโก ป. การเข้าถึงพื้นที่สีเขียวนันทนาการในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, Bangkok, Thailand, v. 6, n. 2, p. 127–138, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29440. Acesso em: 22 feb. 2024.