ริยะขัน อ. การบำบัดน้ำเสียด้วยอีเอ็มก้อน: กรณีศึกษาน้ำเสียตัวอย่างจากคลองแสนแสบ. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, Bangkok, Thailand, v. 6, n. 2, p. 153–168, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29443. Acesso em: 2 mar. 2024.