วัยวุฒิ ศ. การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมความเร็วต่ำเพื่อใช้ในบ้านสำหรับชุมชนไร้สายส่ง. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, Bangkok, Thailand, v. 6, n. 1, p. 25–36, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29451. Acesso em: 26 feb. 2024.