ทองเมือง พ. การใช้ยาต้านจุลชีพของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, Bangkok, Thailand, v. 6, n. 1, p. 87–100, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29456. Acesso em: 27 feb. 2024.