และพรรณธิภา แดงสว่าง น. แ. ฐ. ไ. สื่อหนังตะลุงแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการโฆษณาบริการ 3G และ Wi-Net ผ่านอุปกรณ์มือถือ. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, Bangkok, Thailand, v. 6, n. 1, p. 101–116, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29457. Acesso em: 26 feb. 2024.