และฐิติมาพร หนูเนียม ว. ว. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากเปลือกและกากส้มเหลือใช้. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, Bangkok, Thailand, v. 6, n. 1, p. 159–170, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29461. Acesso em: 3 mar. 2024.