จันบัวลา ส. การพัฒนาส่วนผสมผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, Bangkok, Thailand, v. 5, n. 1, p. 13–22, 2012. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5147. Acesso em: 27 feb. 2024.