ภาคภูมิ ท.; จันตรี ก. การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดผสมระหว่างจอกและมะขามป้อม ที่มีผลยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคผิวหนัง. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, Bangkok, Thailand, v. 5, n. 1, p. 47–60, 2012. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5160. Acesso em: 25 feb. 2024.