อนันตธนาชัย ร.; กิตติวราพล ท.; กุลเศรษฐัญชลี ช.; อ่อนวิมล น.; ขันสี อ.; จารุปาณ ก.; อนันตธนาชัย น.; ประเปรียว น.; พนมวัน ภ.; จันทโชติ ถ. การพัฒนาสำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงและบริบทชุมชน. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, Bangkok, Thailand, v. 3, n. 1, p. 59–74, 2013. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5211. Acesso em: 3 mar. 2024.