จันตรี ก.; นวลบุญ ท. การศึึกษาประสิทธิภาพการกราฟต์บิสอะมิโนโพรพรอกซีลงบนผิวหน้าของฟิล์มพอลิเอทธิลีนและฟิล์มพอลิโพรพิลีนและการต้านทานเชื้อแบคทีเรีย. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, Bangkok, Thailand, v. 1, n. 1, p. 12–30, 2013. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5246. Acesso em: 25 feb. 2024.