วรานุสันติกูล ดร.ปิยาภรณ์, โทผล ดร.สุชาดา, แพนาค ดร.เจษฏา, กังวานรังสรรค์ ดร. นิวัฒน์, and หาญภาคภูมิ ดร. ศรีสุดา. 2016. “Antioxidant Study of the Crude Extracts from Chromolaena Odorata (L.) King & Robinson”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 9 (2). Bangkok, Thailand:31-57. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/177782.