รุธิรโก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช. 2016. “Application of Geo-Information Technology to Study Urban Heat Island Phenomenon”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 9 (3). Bangkok, Thailand:147-63. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/178212.