คำวชิระพิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา, เสือโพธิ์ไทย กาญจนา, and ทับกลาง อารีรัตน์. 2017. “Manufacturing and Development of Thai Sweet Sauce (Nam Pla Wan)”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 10 (1). Bangkok, Thailand:1-12. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/178241.