ชัยยวรรณาการ ณัฐพล, ตั้งธรรม ศาสตราจารย์.ดร.นิพนธ์, and โตกฤษณะ รองศาสตราจารย์.ดร.เรืองไร. 2017. “Application of Life Cycle Assessment to Assess Impact of Lamtakong Basin’s Land Management”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 10 (2). Bangkok, Thailand:133-51. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/178703.