ปัตลา นางสาววัชราพร, สุระพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริภัค, and ศิริวัฒนเมธานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์. 2015. “Morphology of BmNPV - Polyhedra of Bombyx Mori in Thailand”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 8 (1). Bangkok, Thailand:73-89. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/178930.