บุญประเสริฐ ศักดา. 2019. “วิเคราะห์ผลการปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดีของครัวสวนดุสิตตามเกณฑ์มาตรฐาน”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 8 (2). Bangkok, Thailand:17-33. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183719.