ตู้ประกาย ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย, and ย์ ตู้ประกาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรีย์. 2015. “การบำบัดน้ำเสียจากการแปรรูปยางพาราด้วยระบบกลั่นพลังงานแสงอาทิตย์”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 8 (2). Bangkok, Thailand:35-52. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183722.