รอดเนียม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล. 2015. “MOOCs: Design, Use and Business Models”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 8 (2). Bangkok, Thailand:149-50. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183738.